Lionsclub
Lions Clubs International
Woerden
Lions Clubs International

Op zaterdag 17 augustus om 15.00 uur gaan 3.000 genummerde badeendjes de strijd met elkaar aan. , in de Singel aan de Oostdam in Woerden. Ze 'zwemmen' richting de finish ter hoogte van Woerdy. Op volgorde van binnenkomst worden de winnaars van de vele mooie prijzen bepaald. De prijsuitreiking zal aansluitend op het Exercitieveld plaatsvinden.

Mooie prijzen

Door een eendje* te kopen maak je kans op geweldige prijzen, zoals een 55-inch televisie, een Playstation 5, een vakantie voucher van € 250, en nog veel meer mooie prijzen. Onder het menu 'Prijzen' kan je alle prijzen zien. De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de Kinderen van de Voedselbank Woerden.

Eendje kopen, of toch meer?

1-3 badeendjes: 4 € per stuk, 4-9 badeendjes: 3 € per stuk, 10+ badeendjes: 2,50 € per stuk

*) Je koopt een lot/loten, geen echt eendje

Prijzen

De hoofdprijs is een 55 inch televisie, beschikbaar gesteld door Expert Woerden. Daarnaast zijn er een Sony Playstation 5, Apple Airpods, en vele anderen prijzen te winnen.

Sponsoren

De Pompier
Kraanverhuur Woerden
Loef en Lij
AKA
Haloship
Derks Diepenbroek
Intersport Twinsport
Groenendijk
Wits
Professional Partners
Den-2
Van der Vooren Glasatelier
Bakkenes Totaal Dak
Grant Thornton

Reglement Badeendrace Lionsclub Woerden

Artikel 1, Organisatie

1. De Lionsclub Woerden organiseert de ‘Badeendrace’ en de daarvoor benodigde verkoop van loten;

2. De opbrengst wordt geschonken aan een (lokaal) goed doel, in 2024-2025: Kinderen van de Voedselbank Woerden

Artikel 2, Voorschriften van deelname

1. Deelname aan de Badeendrace staat open voor alle natuurlijke en rechtspersonen, doch deelname door minderjarigen alsmede beschikkingsonbevoegden geschiedt onder verantwoordelijkheid van zijn/haar/hun wettelijk vertegenwoordiger;

2. Degene die deelneemt aan de Badeendrace is gebonden aan de bepalingen van dit reglement;

3. Lionsclub Woerden is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door hem/haar niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften.

4. Leden van de Lionsclub Woerden zijn zelf uitgesloten van deelneming. Dit geldt niet voor familieleden of vrienden.

Artikel 3, Speelwijze

1. De deelnemer dient een genummerd lot (deelnamebewijs) te kopen bij een lid van de Lionsclub Woerden dan wel bij een door de Lionsclub Woerden georganiseerd uitgiftepunt van loten dan wel via de website www.badeendrace.nl;

2. Elk lot geeft recht op deelname in de Badeendrace door middel van een rubberen eendje met een nummer dat correspondeert met het nummer dat op het lot is vermeld;

3. Alle eendjes die corresponderen met een verkocht lotnummer zullen op zaterdag 17 augustus 2024 om ca. 15.00 uur te water worden gelaten en de eerste eendjes die de finish bereiken - na een op het water afgelegde afstand binnen een parcours- krijgen recht op een prijs;

4. Het eerste eendje dat de finish bereikt, geeft recht op de eerste prijs, het tweede eendje dat als tweede de finish bereikt krijgt recht op de tweede prijs tot en het derde eendje geeft recht op de derde prijs; enzovoort.

5. Elk eendje blijft eigendom van de Lionsclub Woerden.

6. Degene die een winnend lot heeft gekocht heeft slechts recht op de aan het lot verbonden prijs en niet op het eendje zelve;

7. Elk lot geeft slechts recht op eenmaal deelname aan de Badeendrace.

Artikel 4, Inleg

De inleg voor één lot bedraagt €4, vanaf 4 loten: €3 per stuk, en vanaf 10 loten of meer €2,50 per stuk

Artikel 5, Winnende lotnummers

1. Er worden prijzen uitgegeven waarvan de uitslag correspondeert met de winnende uitslag van de Badeendenrace;

2. Uitsluitend lotnummers waarvan de inleg is betaald, kunnen prijswinnend zijn. De betaling van het lot is daarbij bepalend voor deelname;

3. De race vindt plaats in het openbaar, onder toezicht van de door de Lionsclub Woerden ingestelde wedstrijdcommissie.

Artikel 6, Prijzen pakket, bekendmaking

1. De nummers van de hoofdprijzen worden bekendgemaakt direct na de race. Alle prijswinnende nummers worden tevens gepubliceerd op https://lionsclubwoerden.nl/badeendrace in de week na race.

2. De koper van een lot ontvangt per mail een bevestiging van de koop en een lotnummer, het deelnamebewijs. Als dat nummer overeenkomt met het nummer op een van de winnende eendjes dan geeft dat door middel van het overleggen van het deelnamebewijs recht op de prijs. Tenzij anders bepaald, kan de prijs worden afgehaald bij de winkelier of het bedrijf die de prijs ter beschikking heeft gesteld. Bij het afhalen dient het deelnamebewijs (print of op telefoon zichtbare mail) getoond te worden; verder geldt dat bij het in ontvangst nemen van een prijs met een waarde hoger dan € 100,- een geldig legitimatiebewijs moet worden getoond. Prijzen kunnen worden afgehaald tot 30 september 2024. Informatie over de winnende loten en de prijzen worden vermeld op: https://lionsclubwoerden.nl/badeendrace

3. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en alle rechten ter zake worden door de stichting voorbehouden. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs – waaronder ook begrepen het toekennen van een prijs die niet bevalt dan wel waar technische problemen mee zijn behoudens normale garantie van de leverancier – worden niet in behandeling genomen.

4. In geval van afgelasting van de wedstrijd zullen de winnaars aangeduid worden middels lot-trekking door de wedstrijdcommissie.

Artikel 7, Privacy

1. Door deelname aan de wedstrijd geven de personen/entiteiten achter de winnende eendjes/lotnummers de organisatie toestemming om hun gegevens te publiceren in dag- en weekbladen, websites en andere media naar keuze van de organisatie en kenbaar te maken aan alle sponsors van de Badeendenrace Lionsclub Woerden.

2. De personen/entiteiten achter de winnende eendjes verbinden er zich tevens toe vrijwillig hun medewerking te verlenen tot het nemen van fotomateriaal vóór en op het tijdstip van de overhandiging van hun prijs en bij afhaling van de te winnen prijs in aanwezigheid van de door de organisatie voor te dragen personen en ze verlenen hierbij het onherroepelijk recht aan de organisatie om hun afbeelding te gebruiken voor publicitaire doeleinden.

3. Door het meespelen met de Badeendenrace Vathorst wordt men geacht deze toestemming expliciet te hebben gegeven voor publicitaire doeleinden, tenzij men uitdrukkelijk vóór de race schriftelijk heeft aangegeven deze toestemming niet te verlenen.

4. Na 31 oktober 2024 worden de gegevens van de deelnemers aan de Badeendenrace Lionsclub Woerden vernietigd.

Artikel 8, Aansprakelijkheid

1. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of zoekraken van uw lot (deelnamebewijs), mededelingen aan of van de organisatie of anderszins, elke aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal, cybercrime en dergelijke. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door de stichting en de Lionsclub Vathorst voor het handelen van de personen die de stichting heeft ingeschakeld in het kader van de te houden Badeendenrace alsmede voor schade, direct of indirect veroorzaakt door buiten de invloedssfeer van de Lionsclub Woerden liggende omstandigheden;

2. De Lionsclub Woerden is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van derden bij de afgifte van de prijzen.

Artikel 9, Start en afgelasting

De start van de wedstrijd op genoemde datum is voorzien om 15:00 uur, doch de organisatie behoudt het recht voor om het tijdstip van de wedstrijd wijzigen, dan wel af te lasten, in functie van technische en/of organisatorische redenen dan wel omwille van weersomstandigheden of andere redenen van overmacht. In geval van afgelasting wordt verwezen naar artikel 6.4 van dit reglement.

Artikel 10, Belangenverstrengeling

Leden van Lionsclub Woerden (inclusief eventuele kandidaat-leden) zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd, dit om elke schijn van belangenverstrengelling te vermijden.

Contact


Nog vragen? Mail ons op

woerden@lions.nl